Skoleventilation

Ventilation i skolen

Klasselokaler og faglokaler på folkeskoler, efterskoler og gymnasier er elevernes og lærernes arbejdsplads. Der er mange faktorer, der har indflydelse på, om det er en god arbejdsplads, f.eks. lokalets størrelse, indretning og inventar. Derudover er frisk luft i den rette temperatur en afgørende faktor for elever og underviseres velbefindende og præstationsevne.

Luftens kvalitet afhænger af forurening og luftskifte. Luften forurenes af personer, som afgiver kuldioxid (CO2), vanddampe, lugt og partikler som f.eks. hudskel. Høje koncentrationer af kuldioxid i luften medfører utilpashed og hovedpine og som et resultat heraf stærk nedsat arbejdsevne.

Korrekt ventilation forbedrer luftens kvalitet og dermed indeklimaet væsentligt.

Procesventilation i faglokaler

Lokalerne er oftest ventileret med et komfortanlæg, der sikrer en god luftkvalitet under normale forhold. Oftest er der behov for procesventilation i de enkelte faglokaler, hvor der fjernes forurening direkte ved kilden.

Der skal fjernes en forureningskilde direkte fra arbejdsstedet, når der udføres forsøg, benyttes maskiner eller lignende der udvikler farlige dampe, røg, ildelugt eller lignende forurening. Et procesventilationsanlæg fjerner effektivt disse luftforureninger. 

Vores udgangspunkt er de bekendtgørelser, som er udarbejdet af arbejdstilsynet. Vi finder praktiske løsninger, der tilgodeser disse lovkrav, og som samtidig er opbygget således, at brugere kan udføre deres arbejde, uden at ventilationsanlægget er til gene for dem.

Arbejdstilsynet kræver at der tilføres frisk opvarmet luft i samme mængde, som der bortsuges forurenet luft fra lokalet. Det kan enten ske igennem eksisterende komfortanlæg eller med et anlæg, der er monteret sammen med procesventilationsanlægget.

Energibesparelser

Anlæggene er konstrueret således, at recirkulering af den bortsugede luft ikke finder sted. Med vores anlæg er der mulighed for at udnytte varmen i afkastluften, fra motor og friktion. Den ca. 35 grader varme luft kan udnyttes i en krydsvarmeveksler, hvorefter det er muligt at tilføre lokalerne opvarmet luft i en mængde, der svarer til den bortsugede. Hermed er et af hovedkravene i “Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning” opfyldt.
Vi går derfor altid ind for en løsning, der er den mest energibesparende for kunden.

Mellem- og højvakuumanlæg

Vi leverer anlæg af både mellem- og højvakuumstypen og kan derfor finde et aggregat der passer til ethvert formål med luftbehov fra 500 m3/time til over 30.000 m3/time.

Mellemvakuumsanlæg benyttes ofte til fine og lette støvtyper, som maling, røg fra afbrænding, dampe, pulverlakering mm.

Højvakuumssanlæg benyttes derimod til de tungere partikler. Dette kan være fra spåntagning, glas, affaldsrester, rengøring mm.

Et anlæg består af følgende komponenter:

Hvad siger lovgivningen om procesventilation i faglokalerne?

Arbejdstilsynets stiller krav om, at der skal være procesudsugning på faste arbejdssteder, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., der er sundhedsskadelige eller eksplosive.

Træværksted

Hvis der ikke er procesudsug ved høvlebænke og arbejdsborde, bør håndslibning begrænses mest muligt, og el-slibemaskiner må ikke benyttes. Fejning er ligeledes ikke tilladt, hvor der produceres træstøv og derfor bør et anlæg indrettes med udtag til rengøring af lokalet.

I træværkstedet skal procesventilations etableres hvis der er tale om blot en af følgende arbejdsprocesser:

 • Støvudvikling ved træbearbejdningsmaskiner og ved slibe-, pudse- og polereprocesser.
 • Røgudvikling ved svejsning, lodning og smedning.
 • Dampe fra arbejde med emaljearbejde, maling, lak og lim.

Fysik/kemi lokale

Ifølge Arbejdstilsynets krav skal den almindelige rumventilation i fysik/kemi lokalet suppleres med procesudsug ved:

 • Demonstrationsborde
 • Laboratorieborde
 • Elevernes pladser til øvelser
 • Loddepladser
 • Stinkskabe
 • Kemikalieskabe
 • Kemikalieaffaldsvogn
 • Øvrige steder, hvor der udvikles luftforurening

Metalværksted

Ud over den almindelige ventilation er der krav til procesventilation i værkstedet. Procesventilationen skal være udstyret med en advarselslampe eller lignende som advarer brugeren hvis anlægget ikke fungerer tilstrækkeligt.

Procesventilation skal benyttes ved følgende processer:

 • Udsugning af udstødningsgasser
 • Ved affedtning
 • Påfyldning og tilbagehældning af skadelige væsker
 • Svejsning
 • Farlige stoffer skal placeres i aflåst, velventileret skab eller rum

Madkundskab

I madkundskabslokalerne er der oftest to ventilationsbehov, der skal dækkes.

 • Fjernelse af stegeos og damp fra kogezonerne
 • Almenventilation af lokalerne

Den udsugede luft fra komfurer må ikke føres tilbage til lokalet og udsugningen over komfuret skal være forsynet med en lovpligtig kontrolanordning.